Начало Стратегия и цели ISO 14001:2004
18 February 2019
 
 
ISO 14001:2004
 

ПОЛИТИКА

ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

НА "РУЕН ХОЛДИНГ"АД

 

Ръководството на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД осъзнава, че декларирането и прилагането на ясна Политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и защита на околната среда, поддържана от целия персонал, както и определянето на мерки за предотвратяване на замърсяванията и постоянното подобряване на околната среда е неразделна част от цялостната Система за Управление на Дружеството и е основание за издигане на имиджа и доброто възприемане на „Руен Холдинг" АД от клиентите , обществото и държавата..

Определянето на мерките за непрекъснато подобряване на Системите при работа са насочени към запазване на живота, здравето и работоспособността на персонала, повишаване на неговото благополучие и удовлетвореност.

 

За реализиране на концепцията на Системата за безопасни условия на труд Ръководството прилага следните основни принципи при осъществяване на дейността си:

 

1.                 На база на изготвената оценка на риска и в съответствие с рисковете и опасностите за здравето, Ръководството на Дружеството поддържа и прилага ясна Политика, доведена до знанието на всички служители, която е на разположение на всички заинтересовани страни.

2.                 Прилаганата единна политика за превантивност обхваща технологичните регламенти, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения.

3.                 Провежда превантивна дейност за овладяване и намаляване на риска за осигуряване на безопасни условия на работа.

4.                 Съответствието и спазването на изискванията на действащите в страната закони и разпоредби в областта на безопасността и здравето при работа като минимум, както и на доброволно поетите ангажименти и програми са основа за добро възприемане на Дружеството от всички заинтересовани страни.

5.                 Обезпечаването на необходимите за изпълнението на поставените цели и задачи по здравословни и безопасни условия на труд ресурси е приоритет на всички нива на Дружеството.

6.                 За да отговаря адекватно на изискванията за комуникация, Ръководството на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД гарантира консултирането с работещите и техните представители и насърчава активното участие на всички членове на колектива във всички етапи от прилагане на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

7.                 Всеки член на колектива на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД е задължен да полага грижи и е отговорен  за своето и на колегите си здраве и безопасност с оглед ефекта от действията му при работа.

8.                 Ръководството на Дружеството поема ангажимента да поощрява включването и ангажирането на всеки член на колектива в предлагането и осъществяването на дейности за предотвратяване на потенциални опасности.

9.                 Осигуряването на подходящо обучение, квалификация и умения, необходими за изпълнение на конкретните задължения и отговорности е основна цел на Ръководството на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД.

 

Висшето Ръководство на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД е убедено, че прилагането на основните принципи на Политиката относно здравословните и безопасни условия на труд и постоянната грижа за хората ще повишат доверието и подобрят имиджа на фирмата.

Следвайки основните цели за:

·         Постоянно и прогресивно подобряване безопасността и здравето при работа, минимизиране на случаите на трудови злополуки, професионални заболявания и аварии;

·         Запазване на устойчива работоспособност на работещите, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;

·         Използване на личните предпазни средства;

·         Обучение на персонала на всички нива за придобиване култура на безопасност при работа;

 

С непрекъснато оценяване и предприемане на  мерки за Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Ръководният екип на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД се стреми към удовлетворяване на съвременните изисквания, отчитайки факторите.

 

Ръководството следва следните основни принципи при осъществяване на дейността си по отношение на опазване на околната среда:

1.      Провеждане на превантивна дейност за избягване на грешките;

2.      Непрекъсната оценка на всички нива, използвани материали , суровини, енергия, вода, емисии, отпадъци и техните алтернативи, което дава възможност да се откриват начини за намаляване въздействията на тези процеси върху Околната среда и свеждането им до необходимите изискващи се граници;

3.      Цялостната оценка на използваните процеси, на въздействието им върху Околната среда, изразено чрез консумация на природни ресурси, отделяне на вредни съединения и отпадъци е важен етап от мерките за опазване на околната среда и непрекъснатото подобряване на равнището на проектите;

4.      Прилагането на нови и екологични технологии е средство за подобряване на конкурентната способност на организацията и намаляване на въздействията върху Околната среда;

5.      Поддържането на съответствие с изискванията на законодателството и всички страни, имащи отношение към дейността ни, е съществен елемент от Политиката на Дружеството.

6.      За да отговаря адекватно на изискванията към околната среда и обществото колективът трябва правилно да разбира политиката на ръководството и да приемазадачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел се поддържа ефективна и ефикасна система за обучение чрез обхващане на целия персонал, включително работещите от името на организацията подизпълнители;

7.      Всеки член на колектива трябва да има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване и успех;

8.      Осигуряват се всичкинеобходими ресурси от всички възможни законосъобразни източници за постигане на поставените общи и конкретни цели, а именно:

-          подобряване на ефективното използване на горива и консумацията на природни ресурси;

-          предотвратяване на вредните емисии на шум и прах във въздуха в рамките на законовите норми;

-          ефективно управление на отпадъците

9.      Тази Политика е достъпна за обществеността, като всички намерения и общи цели на Дружеството са декларирани в нея;

 

Ръководството на Дружеството се ангажира да поддържа ефективни и ефикасни системата за управление на околната среда и системата за здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, като периодично ги оценява и предприема мерки за постоянното им подобряване. Ръководството на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД също така поема ангажимента да поддържа Политиката, така че тя да е адекватна и подходяща за прилагане в дейностите на Дружеството.

 
 
!
Top!