Начало Стратегия и цели ISO 9001:2008
18 February 2019
 
 
ISO 9001:2008

"РУЕН ХОЛДИНГ" АД - гр. Кюстендил е акционерно дружество, което има за цел да участва под различни форми в други дружества и/или в тяхното управление. Със своята дейност холдинговото дружество е един гарант за успешното управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества (дъщерни, асоциирани и смесени) и защита на интересите на неговите акционери. "РУЕН ХОЛДИНГ" АД - гр. Кюстендил се доказа и наложи на пазара и като традиционен изпълнител на управлението на услуги с тежка механизация и превоз на товари.

Като изпълнител с установен опит и утвърдени  управленски, финансови и производствени възможности, ние ясно съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти, в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение условията, качеството и срока на изпълнение на предоставяните от нас услуги. Убедени сме, че само високото качество на предлаганите от нас услуги и целенасочените действия за постоянно подобряване на процесите /включващи процеси за управленски дейности, осигуряване на ресурси, създаване на продукта (реализиране на поетите задължения и изпълнение на услугите) и измерване, анализ и подобрение/ може да осигури просперитет, възможности за стабилно развитие на холдинговото дружеството и налагането му като желан партньор на пазара. От тази позиция произтича и възприетата от "РУЕН ХОЛДИНГ"АД  гр. Кюстендил политика, клиентът да се разглежда като партньор във взаимоотношенията.

 

За повишаване доверието на нашите клиенти, партньори и акционери, Ръководството на холдинговото дружеството декларира, че:

 

1. Гарантира изпълнението на строителни услуги, услуги с тежка механизация и превоз на товари   с очакваното качество, чрез документиране, внедряване, поддържане и ефективно функциониране на Система за управление на качеството, съответстваща на БДС ЕN ISO 9001:2008 N ISO 9001:2008), която непрекъснато ще се развива и адаптира към изискванията на международните стандарти.

2. Осигурява необходимите ресурси за ефективно функциониране на системата за управление на качеството и за нейното постоянно подобряване.

3. Осигурява приоритет на качеството при планирането на дейностите, спазване на установените показатели и параметрите на процесите  през всичките етапи от създаването на услугата, с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиентите, както и на законовите и другите приложими  нормативни изисквания, свързани с приемливостта на предоставяните услуги:

-           местни, регионални и национални кодекси, закони и наредби;

-           договори и споразумения;

-           международни споразумения и конвенции;

-           други изисквания, които организацията е задължена да съблюдава при изпълнението на своята дейност;

4. Провеждане на максимално ефективен контрол по отношение качествените показатели при изпълнение на услугите, чрез прилагане на непрекъснато наблюдение и своевременно преразпределение на ресурсите по етапите на изпълнението.

5. Обратната връзка с клиентите и стремежа за максимална тяхна удоволетвореност се отразяват пряко както в процеса на развитието, усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на СУК, така и в цялостната дейност на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД гр. Кюстендил.

6. Непрекъснат стремеж към достигане на изискванията на световните стандарти за извършване на тези услуги, с цел повишаване възможностите за реализация на същите и на международните пазари.

7. Осигурява специализиран и независим контрол на качеството и действието на Системата за управление на качеството.

8. Провежда иновационна политика, насочена към повишаване надеждността на процесите и качеството на услугите.

9. Осигурява необходимите ресурси за мотивацията и обучението на персонала, като възлов момент в политиката по качеството и осигурява квалифициран персонал за всички работни места.

10. Провежда ежегоден преглед на Системата за управление на качеството и взема решения за нейното подобряване на базата на резултатите  от наблюденията, измерванията и анализа на данните. Анализира постигнатите резултати по подобряване на процесите и услугите с цел добиване на увереност за пригодността, ефективността и ефикасността на Системата за управление на качеството.

11. Осигурява контрол и преразглеждане, когато е необходимо, на политиката по качеството с цел постигане на непрекъснатото и съответствие  с целите по качеството.

12. Осигурява разгласяване и разясняване политиката на "РУЕН ХОЛДИНГ" - гр. Кюстендил в областта на качеството сред целия персонал и прилагането й на всички равнища.

 

Следвайки гореизложеното, както и общия колективен дух на работещите в компанията смятаме, че трябва постоянно да утвърждаваме сред нашите клиенти и акционери добра репутация за "РУЕН ХОЛДИНГ" АД като компания отговаряща своевременно на изискванията на пазара и прилагаща новостите в бизнес стратегиите.

За устойчивото развитие на дружеството е необходимо то да бъде ориентирано към клиентите си.

Доказателство за нас, че сме изпълнили поставените цели е спечеленото доверие на клиентите към услугите, които предлагаме.

Висшето ръководство на холдинговото дружество напълно осъзнава, че изброените условия и ангажименти могат да бъдат ефективни само ако са обединени в една цялостна система за управление на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД. Ние сме напълно убедени, че провеждането на така оповестената политика и изпълнението на поставените цели е един постоянен процес на непрекъснато самоусъвършенстване и адаптиране към средата, в която работим. Висшето ръководство на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД - гр. Кюстендил гарантира, че така изложените принципи са известни на всички работещи във фирмата, те са осъзнали техния смисъл и значение за фирмата и се стремят при изпълнение на своите задължения на съответните работни места да работят в съответствие с тях.

 

 

  
 
!
Top!