Начало Дейности и услуги Строителство на ПСОВ
18 February 2019
 
 
Строителство на ПСОВ

 

СТРОИТЕЛСТВО НА ПСОВ

 

Един от най-големите проекти, в който "Руен Холдинг" АД участва е проекта по ИСПА на стойност  7 500 000 евро за "Реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) и реконструкция на съоръжения за третиране на промивната вода от пясъчните филтри на Градска пречиствателна станция за питейни води (ГПСПВ) - гр. Кюстендил". Той беше изпълнен от обединение "Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau Gmbh and Co. KG - Руен Холдинг - Еко Енергопроект", в което Руен Холдинг е основния строител. Съществените работи по изпълнение на обекта започнаха през месец ноември 2009г. и завършиха през месец декември 2010г. Стойността на строително-монтажните дейности, извършени от "Руен Холдинг" АД за този обект е 6 024 750 евро.

СМР, извършени от "Руен Холдинг" АД включваха:

1. Линия за пречистване на водите:       

Строителство и оборудване на:  

- Входна камера с преливник и байпас

- Сграда за механично пречистване

- Пясъко-масло задържател (двукоридорен)

- Автоматичен пробовземач на вход ПСОВ

- Дебитомерна шахта след пясъко-масло уловител

- Дебитомер на вход

- Помпена станция с две камери

- Разпределителна камера към BIO-P реактор

- Входна шахта преди Биобасейни

- Разпределителна шахта към ВРУ

- Автоматичен пробовземач на изход ПСОВ

- Дебитомер на изход

Реконструкция, рехабилитация и оборудване на:

- Задържателен резервоар за дъждовна вода

- BIO-P реактор за отстраняване на фосфора

- Биобасейни 4бр. с дънно аериране

- ВРУ - 3бр.

2. Третиране на утайките

Строителство и оборудване на:

- Каловземни шахти при ВРУ

- Шахта с дебитомер за утайка към аеробен стабилизатор

- Помпена станция при утайкоуплътнителя

- Помпена станция при аеробен стабилизатор

- Силоз за утайки

- Сграда обезводняване

Реконструкция, рехабилитация и оборудване на:

- Комбинирана помпена и въздуходувна сграда

- Утайкоуплътнител

- Аеробен стабилизатор

3. Сгради

Строителство и оборудване на:

- Сграда Решетки

- Сграда Обезводняване

- Контролно Пропусквателен Пункт с автоматична бариера

- Силоз за утайки

Реконструкция, рехабилитация и оборудване на:

- Комбинирана сграда

- Административна сграда

- Стопанска сграда и Централен Диспечерски Пункт

- Трансформатор

Изграждане на площадкови комуникации, тръбопроводи и пътища.

Пречиствателна станция за питейни води - реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри на ГПСПВ.

Реконструираната пречиствателна станция за отпадни води е с капацитет      70 000 еквивалент жители.
 
!
Top!