Начало Дейности и услуги
Wednesday, 10 August 2022
 
 
Дейности и услуги
Дружеството извършва различни дейности като:   

 

 

Строителство  на Малки Водноелектрически Централи (МВЕЦ)

Направа водохващане, изграждане на диги, сградоцентрала, фундаменти и тръбопроводи, и свързване към електропреносната мрежа.

 

Строителство на Водоснабдяване и Канализации

Изграждане и реконструкция на водопроводи, канали за битови и фекални води и колектори.

 

Строителство на Пречиствателни станции за отпадни води         и                   Пречиствателни станции за питейни води

Изграждане и реконструкция на ПСОВ и ПСПВ.

 

Строителство на Пътища и Пътни Съоръжения
Изграждане, реконструкция и поддръжка на пътища от републиканската пътна мрежа.
 
Рекултивация на нарушени терени
Техническа рекултивация на нарушени терени, събиране и транспорт на хумус.

 

Строителство и Саниране на Сгради
Изграждане, реконструкция и саниране на  сгради.
 
Производство на керамични изделия
Производство на тухли, керамични блокове, коминни тела и други керамични изделия.

 

  Изкоп и транспорт на земни маси и трошено каменни фракции
Изкоп, натоварване и транспорт на земни маси, въглища, откривка, глини, хумус, инертни материали и трошено каменни фракции от кариери, мини и други терени.
 
Транспортни и други услуги с тежка механизация

Прибутване и подравняване с булдозери, транспорт на тежка механизация, земни маси и други, зимно почистване на пътища от републиканската пътна мрежа.

 

Еко Одит на промишлени, граждански и общински сгради

Сертифициране на сгради по закона за енергийната ефективност, издаване на паспорти и обследване за енергийна ефективност.

 

Строителство на Депа за твърди, битови и опасни отпадъци
Изграждане и реконструкция на депа за битови, твърди и опасни отпадъци.

 

  Строителство на Микроязовири и Хидросъоръжения
Изграждане и реконструкция на микроязовири и хидросъоръжения.
 
Строителство и очистване на шламо и хвостохранилища
Изграждане и очистване на шламо и хвостохранилища 
 
Строителство на съоръжения за защита на населението
Изграждане на строежи за защита на населението
 
Възстановяване на райони засегнати от бедствия и аварии
Възстановяване на райони засегнати от бедствия и аварии
 
Ликвидационни услуги
Ликвидация на мини, рудници, кариери, предприятия и други
 

 
!
Top!