Начало Общо Събрание Общо Събрание 2022
Wednesday, 25 May 2022
 
 
Общо Събрание 2022 Print E-mail

1.Протокол за свикване на Общо Събрание

2.Покана за свикване на Общо Събрание

3.Отчет за финансовото състояние към 31.12.2021г.

4.Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2021г.

5.Годишен доклад за дейността на одитния комитет

6.Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

7.Доклад за дейността на “РУЕН-ХОЛДИНГ”АД през 2021 година

8.Доклад за дейността на икономическа група на “РУЕН-ХОЛДИНГ”АД през 2021г.

9.Доклад не независимия одитор относно одита на самостоятелния финансов отчет

10.Доклад не независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет

11.Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, относно самостоятелния финансов отчет

12.Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, относно консолидирания финансов отчет

 
< Prev   Next >
 
!
Top!