Общо Събрание 2019

1. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Руен Холдинг" АД гр.Кюстендил   

2. Образец на пълномощно   

3. Протокол от Общо събрание на акционерите на "Руен Холдинг" АД, гр.Кюстендил, проведено на 17.06.2019г.   

4. Доклад на независимия одитор