Общо Събрание 2021 - 2

1.Протокол за свикване на Общо Събрание

2.Покана за свикване на Общо Събрание на акционерите на 09.08.2021г.

3.Доклад за дейността през 2020г.

4.Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет

5.Доклад относно одита на самостоятелния финансов отчет

6.Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Руен Холдинг АД за 2020г.

7.Доклад за дейността на одитния комитет на Руен Холдинг АД за 2020г.

8.Счетоводни форми - консолидирани

9.Счетоводни форми - самостоятелни

10.Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 - консолидиран финансов отчет

11.Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 - самостоятелен финансов отчет

12.Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 09.08.2021г.

13.Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.08.2021г.